DRPP
Klein maar zonder grenzen

ACTIEMOGELIJKHEDEN BIJ NIET UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Beslag


Stel u ging over tot verkoop van uw woning. De akte werd verleden voor de notaris en koopsom was verschuldigd twee maanden na de registratie ervan. Maar… kopers betalen niet.
Of u hebt een contract met een poetsfirma die in gebreke blijft uw firma te komen poetsen.
U kan ook leverancier zijn van goederen aan een andere firma die zijn facturen niet meer betaalt.
Welke stappen kan u ondernemen om uw verbintenis te doen naleven?


In de eerste veronderstelling beschikt u dus over een notariële akte waarin de koop-verkoop voorwaarden werden opgenomen. Op basis van deze notariële akte, de schuldeiser moet de grosse van de authentieke akte kunnen voorleggen, kan u meteen tot tenuitvoerlegging overgaan en hoeft u niet eerst over te gaan tot betekening. Hiervoor doet u beroep op een gerechtsdeurwaarder. Deze gaat dan ter plaatste en levert een bevel tot betaling af. Bij niet betaling kan dan uitvoerend beslag gelegd worden via deurwaardersexploot.

In de tweede veronderstelling is er evenwel enkel een contract. Dit is niet voldoende om over te gaan tot uitvoering. In dit geval zal men zich eerst tot de rechter moeten wenden met oog op het bekomen van een uitvoerbare titel (vonnis) met bijhorend formulier van tenuitvoerlegging. Een vonnis moet eerst betekend worden alvorens over te gaan tot tenuitvoerlegging.

In geen geval mag de tenuitvoerlegging leiden tot fysieke dwang. En aangezien het hier een overeenkomst betreft met als voorwerp iets te doen, zal hier geen gedwongen uitvoering in natura kunnen gebeuren.

In dit geval zal het aangeraden zijn de rechter te verzoeken over te gaan tot het opleggen van een dwangsom of kan machtiging gevraagd worden aan de rechter om de uitvoering op kosten van de schuldenaar door iemand anders te laten doen. Uiteraard kan steeds de ontbinding van de overeenkomst gevraagd worden gecombineerd met een schadevergoeding. Als deze sommen of de gemaakte kosten vaststaand en opeisbaar worden kunnen ook deze het voorwerp zijn van bewarend of uitvoerend beslag.

In de derde veronderstelling is geen sprake van fysieke dwang, maar betreft het de betaling van een dwangsom en kan dus wel over gegaan worden tot tenuitvoerlegging na betekening van het bekomen vonnis. Ook hier levert de gerechtsdeurwaarder dan een bevel tot betaling af. Bij niet betaling kan dan eveneens over gegaan worden tot uitvoerend beslag via deurwaardersexploot.

Is er evenwel geen vonnis voorhanden dan zal men in afwachting van het vonnis moeten overgaan tot bewarend beslag.

Het bewarend beslag is een bewarende maatregel, verricht door een gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een schuldeiser en strekkende tot de tegeldemaking van een vermogensbestanddeel van de schuldenaar, die daardoor het goed waarop beslag is gelegd niet kan overdragen of met zakelijke rechten (hypotheek, pand,…) kan bezwaren.

In hoger vermelde voorbeelden kan het beslag dan de woning betreffen, of bedrijfsmaterialen. Maar in principe kunnen alle goederen van de schuldenaar door de schuldeiser in beslag worden genomen, zelfs indien deze zich buiten zijn woonplaats of bij een derde bevinden. Het uitvoerend beslag betreft ook de opbrengst van een goed (bv. Huur- en pachtgelden, rente,…).

De wet heeft evenwel de beslagbaarheid aan beperkingen onderworpen wat betreft:

  • Levensnoodzakelijke en professionele goederen
  • Loon en aanverwante uitkeringen
  • Andere inkomsten en uitkeringen ((vb. uit zelfstandige activiteit, vervangingsinkomen)
  • De goederen van de overheid
  • Onverdeelde zaken

Er wordt telkens ook rekening gehouden met de kinderlast van de beslagene.

Om bewarend te bekomen dient men zich te richten tot de beslagrechter van de plaats van het beslag, zijnde de plaats waar de goederen zich bevinden. Dit is niet nodig indien met beschikt over een vonnis of het bewarend beslag onder derden betreft op grond van onderhandse of authentieke stukken of nog in geval van pandbeslag.

De schuldeiser moet bewijzen dat hij over een zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering beschikt en er sprake is van hoogdringendheid. Dit laatste impliceert dat de schuldeiser moet aantonen dat er een vrees betstaat dat de schuldenaar zijn vermogen zal trachten te onttrekken aan de aanspraken van zijn schuldeisers of dat zijn financiële toestand precair is en derhalve de uitwinning van zijn vermogen onzeker is geworden.

De geldigheidsduur van het bewarend beslag bedraagt drie jaar. Deze termijn loopt vanaf de datum van de beschikking of van het exploot in geval van roerend beslag of beslag onder derden. Wat betreft onroerend beslag moet het beslag eerst overgeschreven worden op het hypotheekkantoor alvorens deze termijn begint te lopen.

Het bewarend beslag kan vernieuwd worden naar aanleiding van een verzoekschrift. De rechter beslist binnen acht dagen na neerlegging. Hierna moet de grosse van het vonnis door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder betekend worden. Dit verzoekschrift dient dus in ieder geval tijdig te worden neergelegd.

Eenmaal een uitvoerbare titel bekomen werd kan dit bewarend beslag omgezet worden in een uitvoerend beslag. Indien het een vonnis betreft, dient deze uiteraard eerst betekend te worden, waarbij dan bevel tot betaling zal worden gegeven met de mededeling dat het bewarend beslag wordt omgezet in een uitvoerend beslag.

Het uitvoerend beslag is een middel tot tenuitvoerlegging. Het is het geheel van de door de wet voorgeschreven handelingen die het de schuldeiser mogelijk moeten maken, krachtens een uitvoerbare titel, de goederen van zijn schuldenaar te gelde te maken ter voldoening van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering.

Tussen het eigenlijke beslag bij deurwaardersexploot en de verkoop moet minstens één maand verlopen. De verkoop gaat door in een veilingzaal of ruimte gekozen door de gerechtsdeurwaarders.