DRPP
Small but without limits

WAT KOST EEN PROCEDURE

Pro deo, rechtsplegingsvergoeding, rechtsbijstand, rolrechten

Advocaat kosten:

1. In de eerste plaats betaalt u uiteraard de kosten van uw eigen advocaat.

Deze factuur zal enerzijds bestaan uit ereloonkosten en anderzijds uit kantoorkosten.

Het ereloon vergoedt de intellectuele prestaties van de advocaat (consultaties, pleidooien, plaatsbezoeken, advies, juridisch onderzoek, studie, opmaken van dagvaardingen, conclusies, …). Hierbij wordt hoofdzakelijk een uurtarief toegepast schommelend tussen €75,00 en €250,00 naargelang de behandelaar, de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, …Wat ons kantoor betreft kunt U de voorwaarden lezen bij de financiële voorwaarden ( zie onderaan website ).

Voor de kantoorkosten wordt meestal gewerkt met forfaits.

Tegenwoordig moet dit alles opgenomen worden in de algemene voorwaarden.

Bespreek dit in elk geval met uw advocaat bij aanvang van het dossier.


2. Wanneer het ereloon van de advocaat toch eenzijdig zou zijn bepaald geweest ( op basis van art. 446 ter Ger.W.), dan kan deze bij betwisting deze matigen indien het kennelijk on- redelijk zou zijn. Dit toetsingsrecht slaat op het aantal uren, maar niet door in de plaatsstelling het ereloontarief (1)


Rechtsbijstand via verzekering :

3. De aansprakelijkheidsverzekeringen (de “familiale”) en automobielverzekeringen bevatten in regel een verzekering van rechtsbijstand. Heeft U of hebben uw gezinsleden een foutieve handeling begaan ( of zijn er slachtoffer van ) met schade, of een verkeersongeval, dan zullen de kosten van uw advocaat ( onverkort de vrijstelling ) door uw verzekering betaald worden.

De verzekering zal eerst zelf tussenkomen om een oplossing te bekomen, en dit is op zich positief, wanneer de inspanningen grondig zijn en uw belangen voor ogen hebben. De advocaat heeft zelf geen rechtstreeks recht om betaling te bekomen, moet bewijzen dat er sprake is van delegatie, wat geen eenvoudige opdracht. (2)

Besef alleszins dat wanneer U het hiermee niet eens bent, U STEEDS recht heeft op een objectief en gemotiveerd advies van een door U gekozen advocaat, wiens kosten door de verzekering gedragen moeten worden.

Oordeelt deze dat uw aanspraken rechtmatig zijn en kans maken bij betwisting voor de Rechtbanken, dan zal dit advies primeren en kan dan de procedure gestart worden op kosten van de verzekeraar.

Niet vergeten bij de aanschaf van uw verzekering nakijken welk het plafond is van de financieel budget van uw verzekering. Deze verschillen grondig en bij een geschil zal dit zeer voelbaar zijn in de kwaliteit van uw verzekering.

Nieuwe wetten zijn voorzien voor verplichte rechtsbijstand bij een echtscheiding of in bouwzaken.


Gratis rechtsbijstand - Pro deo advocaat - kosteloze procedurekosten:

4. Je kan beroep doen op een pro deo advocaat wanneer je over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Meer informatie omtrent de inkomensgrenzen kan u vinden op: 

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/Voorwaarden/Inkomensgrenzenprodeo/tabid/2595/Default.aspx

Maar ook informatie omtrent de aanvraag kun je op diezelfde site vinden: 

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/Voorwaarden/Aanvraagprocedureprodeo/tabid/2958/Default.aspx

Per 1.9.2019: 

voor alleenstaande 1.026€/maand plus 188,22€ per persoon ten laste ( gedeeltelijke kosteloosheid tot 1.317€ )

voor gezin ( huwelijk of samenwonend ) 1.317€ plus 188,22€ per persoon ten laste ( gedeeltelijke kosteloosheid tot 1.607€ )

Per 1.9.2020:

voor alleenstaande:

  1. Volledige kosteloosheid: 1.226€/maand 
  2. Gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.226 en € 1.517 netto/maand

 voor gezin ( huwelijk of samenwonend of allenstaand met persoon ten laste ): 

  1. Volledige kosteloosheid: max. € 1.517 netto/maand plus 259,18 € pp ten laste
  2. Gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.517 en € 1.807 netto/maand plus € 259,18 pp ten lasteGedingkosten:

5. Verder zijn er dan de gedingkosten.

Dit zijn dan bvb. dagvaardingskosten, rolrechten, deurwaarderskosten, rechtsplegingsvergoeding, …

Deze kosten kunnen ten laste worden gelegd van de in het ongelijk gestelde partij. De rechter zal hierover beslissen en kan eventueel een verdeelsleutel opleggen aan de partijen.

De in het ongelijk gestelde partij zal dus meestal instaan voor de gerechtskosten, zijn advocatenkosten en (een deel) van de advocatenkosten van de tegenpartij.

De in het gelijk gestelde partij zal niet alleen de gemaakte gerechtskosten kunnen recupereren maar ook compensatie ontvangen voor zijn advocatenkosten.


6. Deze zijn:


a. Deurwaarderskosten:

In het algemeen worden procedures opgestart via het betekenen van een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. Dit kost tussen €200,00 en €300,00, maar kan ook duurder zijn als er bvb. meerdere tegenpartijen zijn of betekening in het buitenland dient te gebeuren.

Wanneer verschillende documenten moeten “betekend” worden, stijgt echter de kost per bladzijde, wat weinig te verantwoorden is vermits het niet meer werk inhoudt. Dus wel oppassen.

In sommige gevallen kan de procedure ingeleid worden bij verzoekschrift. Hier zijn dan enkel rolrechten verschuldigd.


b. Rolrechten:

Dit is eigenlijk een vergoeding om een zaak voor de rechtbank aanhangig te maken en variëren naargelang de aard van het gerecht en de waarde van het geschil.

Inschrijving op de algemene rol ( ook voor verzoekschriften, vorderingen in kortgeding ):

1° in de vredegerechten en de politierechtbanken, een recht van 50 euro;

2° in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken , een recht van 165 euro; familierechtbank slechts éénmalig bij een familiaal kortgeding ( permanente saisine)

3° in de hoven van beroep, een recht van 400 euro;

4° in het hof van cassatie, een recht van 650 euro;

5° voor arbeidsrechtbanken, -hoven, fiscale geschillen geen rolrecht, behalve wanneer inzet ) 250.000€.

De rolrechten worden thans op krediet betaald, dwz worden mar vastgelegd in de eindbeslissing ( = laatste vonnis in een aanleg ). Ze moeten wel betaald worden voor het instellen van hoger beroep ( de griffie kan de inschrijving bij hoger beroep doen uitstellen tot bewijs van betaling ). De uitnodiging tot betaling komt van FOD financiën ( 15 dagen ). Bij niet tijdige betaling wordt de helft togevoegd als sanctie .


c. RPV :

De rechtsplegingsvergoeding of RPV is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij en varieert naargelang de aard van de zaak en de waarde van het geschil:


IMG_1521.PNGIMG_1523.PNG


7. De concrete bedragen voor alle kosten.

Voor de kosten van gerechtsdeurwaarders, indexregeling op basis van art.1409 § 2 Ger.W., de mogelijkheden van gratis rechtsbijstand ( voor lage inkomsten ), gerechtskosten in strafzaken, griffierechten, tarieven curatoren-insolventiefunctionarissen, leefloon en rechtsplegingsvergoeding , tarieven schuldbemiddelaar, tarieven voor bekendmaking in Belgisch Staatsblad, zie hhtps://rechtbanken-tribunaux.be   ) tarieven.

De rechter kan deze vergoeding verlagen of verhogen rekening houdende met de minimum en maximumbedragen en bovendien ook met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. Indien vergeten werd bepaalde kosten weer te geven, of de rechter heeft er vergeten in zijn vonnis, kan men terugkeren tot de rechter en wordt verondersteld dat ze aangehouden blijven. (3.1) Volgens het HvC bepaalt de rechter de kosten van de rpv ongeacht wat de partijen vragen of overeenkomen.(3.2)


(1) Cass. 9.9.2022, RABG, 2023/3, p.190

(2) A'pen, 14.5.2018, TBBR, 2021,p.91

(3.1) HvC  25.1.2021, NjW  nr 436, 10.2.2021, pag. 121

(3.2) HvC 13.1.2023, RW 2022-23, p. 1180


 12/02/2018 en rev. 30.5.2019/19.7.2020/1.9.2020/ 14.2.2021/20.3.2022/1.5.2023/25.6.2023