hero
DRPP
Small but without limits

Financiële voorwaarden

Artikel één:

Elk dossier wordt in de regel behandeld door advocaat De Rouck in samenwerking met een medewerker ( aangeduid als dossierbeheerder ) voor de zaken vallend onder zijn voorkeursmaterie. De prestaties van advocaat De Rouck worden in regel gefactureerd aan een uurtarief van € 100 (excl. BTW)/u voor dergelijke dossiers.

Voor dossiers waarvoor gewenst zou worden dat enkel advocaat De Rouck het dossier behandelt,  wordt een tarief van  €115 ( excl.BTW)/u aangerekend.

Het tarief voor de tussenkomsten van een jonge advocaat met minder dan 3 jaar anciënniteit schommelt tussen € 60 en € 75, afhankelijk van diens anciënniteit/ervaring en specialisatie, en vanaf 3 jaar anciënniteit schommelend tussen € 75 en € 85 (excl. BTW)/u in functie van diens ancienniteit en specialiteit.

Bijzondere afspraken kunnen tevens gemaakt worden wanneer het kantoor verscheidene zaken van dezelfde cliënt kan behandelen.

Administratieve verwerkingen door het secretariaat vanaf 5 min. , met uitzondering van tekstverwerking ( tarief per pagina ),worden aangerekend aan een vergoeding  van € 35/u ( excl. BTW ), 

Artikel twee:

Het uurtarief kan vermenigvuldigd worden met een coëfficient van 1,3 enkel voor de prestaties die de cliënt/opdrachtgever dringend verzoekt, of die om dwingende redenen (een komende zitting, verjaring, de dreiging verbeuren van rechten, ...) onmiddellijk moeten behandeld worden, en die effectief bij prioriteit (en dus op dezelfde dag of uiterlijk s'anderendaags) uitgevoerd worden .

De erelonen kunnen vermenigvuldigd worden met een factor 1,2 of 0,8 bij een respectievelijk succesvol of negatief resultaat van de zaak. Wat succesvol of negatief is kan bij het aanvatten van de zaak afgesproken worden. Bij afwezigheid aan regeling gelden de regels toepasselijk binnen de Belgische advocatuur.

Artikel drie:

Er zijn twee soorten van dossiers, de online-dossiers voor advisering, en de klassieke dossiers (op papier en electronisch).

Bij eenmalig advies geldt geen openingskost.

Kosten en uitgaven worden afzonderlijk gefactureerd als volgt:

 • Openingskost: € 40
 • Tekstverwerking via secretariaat: € 10 euro/blz
 • Aangetekende zending +  € 10
 • Kopie/print zw-w €  0,50
 • Scan zw-w € 1,25
 • Kopie/scan/print kleur  €  1,50
 • Boekhouding €  2,25/verrichting
 • In-en uitkomende e-mail/fax €  1,25
 • Telefoon: €  2,50/eenheid
 • Telefoon internationaal, uitgaand: € 10 per 15 min.
 • Verplaatsingsonkosten (per kilometer): €  0,50
 • Afsluiten en archiveringskosten €  40

Artikel vier:

Bij de eerste consultatie op het kantoor wordt een provisie verzocht van 150 € (BTW inclusief) en effectief aangerekend wanneer een zaak grondig besproken wordt of aanleiding geeft tot inhoudelijk advies.

Bij het verderzetten van de zaak, geldt deze als voorschot, welke aangerekend wordt volgens de hogervermelde tarieven.

Artikel vijf:

Bij on line consultatie, volgt in eerste instantie een antwoord wat mogelijk is, en wordt hierop de kostprijs of minstens het tarief voor de prestatie medegedeeld.

Bij dringende behandeling wordt onmiddellijk een betaling gevraagd van een voorschot van € 150. U ontvangt een minstens richtinggevend antwoord binnen de 48 uur na ontvangst van de betaling ( in de veronderstelling dat alle nuttige stukken mee opgestuurd worden ). U gelieve dus wel alle dienstige documenten te uploaden ( of te versturen via mail of post ), daar een waardevol antwoord er afhankelijk van is. 

Er wordt in het algemeen ten zeerste aangeraden zo veel mogelijk informatie en stukken, liefst chronologisch geordend, op voorhand over te maken via mail of post.

Bij het starten van een procedure, onderhandelingen of elk ander lopend proces is het zeer moeilijk om de kostprijs van de totale  dienstverlening op voorhand te begroten, daar de omvang ervan ook bepaald wordt door derden. 

Wel kan een dossier (zeer) grondig of (zeer) kernachtig behandeld worden naar de wens van de client (op voorhand af te spreken), en kunnen budget afspraken gemaakt worden.

Artikel zes:

De kosten en erelonen zijn onderworpen aan de btw sinds januari 2014 (een te betreuren beslissing van de overheid vermits arbeid om te helpen hierdoor artificieel duurder gemaakt wordt).

Periodiek en in functie van de intensiteit van de prestaties ( zeer veel één maand, veel prestaties driemaandelijks, wachtperiodes minstens jaarlijks)  uitnodigingen tot betaling (provisies) verstuurd. 

De afrekeningen bevatten alle omschrijvingen van de prestaties en het aangerekende uurtarief. Tussentijdse afrekeningen worden per aanleg bij een procedure bezorgd. De cliënt kan ten alle tijde om een tussentijdse afrekening verzoeken.

Bij beëindiging van prestaties per aanleg wordt tevens een factuur overgemaakt met gedetailleerd overzicht van de samenstelling van prestaties en kosten.

Artikel zeven:

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van een maand. Bij niet betaling binnen die termijn lopen van rechtswege intresten (naar rato van de wettelijke intresten). 

Bij laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een min van € 500.

In geval van laattijdige betaling, houdt de advocaat zich het recht voor diens prestaties op te schorten.