4f38dc7494f129a17e8cd67d64cc6ec3

DRPP

Klein maar zonder grenzen

WAAR WIJ VOOR STAAN

Op grond van onze decennia lange juridische kennis en ervaring bieden wij bescherming aan de klant.

We zoeken naar een eenvoudige maar grondige oplossing voor een conflict, en zo mogelijk zonder tussenkomst van de Rechtbank.

Advies, briefwisseling en info

Het is mogelijk dat er zich een probleem voordoet (op het werk, binnen de familie, t.a.v. een concurrent), maar dat dit U nog niet de moeite lijkt om hiervoor een “zaak” te starten. Het probleem is steeds aanwezig, maar er zijn andere prioriteiten.

In een minimum van tijd kunt U via “Contact” dit probleem gewoon omschrijven en om een advies verzoeken. De prijs van dit advies kunt U op voorhand vernemen, als ook de termijn binnen dewelke U dit advies mag verwachten. Na behandeling kan dit dan meteen worden afgesloten.

Bezorg ons wel de belangrijkste relevante stukken. Op dat ogenblik kunnen we U een richtinggevend advies geven, met weergave van uw mogelijkheden of wijzen op mogelijke gevaren ( verjaring, verval van rechten).

Een advies kan aan de oppervlakte blijven, waarbij we dan wijzen op de essentiële zaken.

Een advies kan ook grondig zijn. Recht heeft verschillende lagen en invalshoeken.

Duidt aan wat U wenst.

Bijstand en vertegenwoordiging (rechtbank, vergadering, expertises)

Bij vertegenwoordiging treden we naast U of in uw plaats met kennis van zaken en met inzet voor de Rechtbank, op vergaderingen ( zoals bij notaris, algemene vergaderingen ), op expertises,...Als de inzet beperkt is, of het geschil principieel is, zodat onze volledige tussenkomst als advocaat dan te duur dreigt te worden, kunnen we U begeleiden.

We beperken onze interventies tot het uiterst nodige. We staan U op afstand bij voor de acties die U zelf kunt stellen.

Conflictvermijding en alternatieve conflictregeling

Conflicten en confrontaties ervaart men als negatieve energie en dus vermijden vele mensen deze. Maar al te vaak worden hiervoor echter eigen wensen of rechten opgeofferd, en voelt men zich achteraf tekort gedaan en dus ongelukkig.

Op basis van grondige informatie over eigen rechten en mogelijkheden, een rechtlijnige houding en goede communicatie, kunnen meer bevredigende en duurzame oplossingen aangereikt worden. We kunnen daarin helpen.

Contracten

We stellen diverse contracten ter beschikking, zowel voor particulieren als voor ondernemingen. Sommigen kunnen voor een minimale kostprijs bekomen worden. Er kunnen ook prijzen afgesproken worden om ze op maat af te werken.

NIEUW

Schulden van de consument tav de onderneming

Strikte regels moeten gevolgd worden door de onderneming en diegene die invordert, van toepassing vanaf 1.9.2023.

Lees meer

Vastgoedbemiddelings-overeenkomsten

Vanaf 1.2.2024 zijn volgende vermeldingen verplicht in elke overeenkomst voor elke persoon - niet notaris -( en dus niet enkel vastgoedmakelaar ) die aan vastgoedbemiddeling doet.

Lees meer

Het instrumentendecreet

De bouwshift en haar gevolgen

Lees meer

WIJ ZIJN TOT UW DIENST!

Door U een eerste lijnshulp aan te bieden ( zie eerste advies). 

Door gebruik te maken van technische middelen om U tijd en moeite te besparen, en online service aan te reiken (online contracten, Teams contacten voor bestaande clienten) 

Door het klassieke werk als advocaat, doch zo efficiënt mogelijk.

Contacteer ons
advokaten
Foto_home

ONLINE BEHANDELING

U kunt uw probleem meteen toelichten (en uw documenten toevoegen ) U duidt dan aan of U advies, vertegenwoordiging of bijstand wenst. 

Een eerst oriënterend antwoord wordt U bezorgd met een inschatting van de kosten. Mits voorafgaande betaling, wordt U een inhoudelijk advies bezorgd binnen 48 u.

Online behandeling

CASE STUDIES

I) VOOR DE KINDEREN:

1. Hiervoor wordt verwezen naar het afzonderlijk artikel dat hiervoor werd opgemaakt ( de wet van …

Alimentatiegelden tussen partners

Artikel 203 § 1 van hetBurgerlijk Wetboek voorziet dat de ouders naar evenredigheid van hun middelen dienente zorgen voor de …

Het principe van het doorlopen van de onderhoudsplicht van ouders t.o.v. hun meerderjarige kinderen is niet absoluut

1. Bij toepassing van de Belgische wet van 15 mei 2006 worden vrij zware strafsancties voorzien voor een reeks van …

Europese luchtvaart

Meer eenvoudige echtscheiding

De grootste verandering ingevoerd door de wet van 2007 is dat er nog slechts twee gronden tot …

Echtscheidingsprocedure

1. De termijn om als derde (buur,  omwonende, belanghebbende organisatie, …) beroep aan te tekenen tegen een toegekende stedenbouwkundige vergunning …

De aanplakking van een stedenbouwkundige vergunning

Onverdeeldheid en mede-eigendom tussen echtgenoten

De vennootschap heeft de mogelijkheid de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot onverdeelde aandelen …

Eén aandeel, twee rechthebbenden?

Overmacht algemeen

Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die zich erop beroept, …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Een ouderlijke boedelverdeling, ook wel ascendentenverdeling genoemd, is een akte onder de levenden of bij testament waarmee de ascendenten hun …

De benadeling bij ouderlijke boedelverdeling

1.In de eerste veronderstelling beschikt u dus over een notariële akte waarin de koop-verkoop voorwaarden werden opgenomen. Op basis van …

Actiemogelijkheden bij niet uitvoering van de overeenkomst

De onroerende voorheffing dient te worden betaald door de eigenaar, bezitter of de persoon met een ander zakelijk recht op …

Vrijstelling onroerende voorheffing

Probleemstelling: U bekomt de veroordeling van Uw mede-aandeelhouder(s) tot overname van Uw aandelenpakket (vordering tot uittreding), of U dient Uw …

Waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling

De gemeenten hebben een gemeentelijk reglement betreffende de belasting op leegstand van gebouwen die dient betaald te worden door de …

Leegstandsbelasting

1.Om de huurders te beschermen inzake de kwaliteit van het huurpand heeft de Vlaamse Wetgever de Vlaamse Wooncode voorzien.

Deze …

Bescherming leefkwaliteit huurders met belangrijke sancties

1.Een ganse reeks van bevoegdheden behoort sinds enkele jaren tot deze van de Europese Unie.

Dit betreft onder meer landbouw, …

Informatie op verpakkingen en het Europees Hof van Justitie

De verbeurdverklaring

In strafzaken kan de strafrechter bij misdaad of wanbedrijf overgaan tot bijzondere verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen, in sommige gevallen …

Verplichte verbeurdverklaring in strafzaken

Ik heb werken uitgevoerd in onderaanneming, maar vooraleer de hoofdaannemer mijn facturen heeft betaald wordt hij failliet verklaard. De boedel …

De aansprakelijkheid van de bestuurders van de NV en de BVBA in geval van faillissement

Verjaringstermijnen van fiscale schulden: een dagvaarding in faling schorst, noch stuit de verjaringstermijn van 5 jaar.

De invordering van directe …

Verjaring en fiscale schulden

A. Cybercriminaliteit is een zeer ruim begrip. Het omvat zowel misdaden waarbij de computer of een computer netwerk het doelwit …

De bestrijding van cybercrime

1.Vooral riolering en collectoren gaan gepaard met inname van grond welke dan ook vaak op privéterreinen dient plaats te vinden. …

Nutsmaatschappijen (bijvoorbeeld Aquafin) en erfdienstbaarheden openbaar nut

De zeer zware financiële lasten die bestaan bij een arbeidsovereenkomst (de sociale bijdragen voor werknemer en werkgever) hebben tot gevolg …

Echte zelfstandigen of schijnzelfstandigen?

1.Bij verkeersongevallen dient de politie soms beroep te doen op takeldiensten.

.De weg dient zo spoedig mogelijk vrij te worden …

Takelen en beslag bij ongevallen in opdracht van het parket.

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen …

Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

Voor wie een woning aankoopt is het interessant te weten welke fiscale gunstmaatregelen de overheid heeft voorzien, doch er mag …

Fiscale gunstmaatregelen bij aankoop eerste en enige woning: vergeet de termijn niet!

1. Planschade ontstaat doordat de overheid het gebruik van de grond een bepaalde bestemming oplegt. De grond wordt niet onteigend …

Planschadevergoeding

1. Enkele ophefmakende voorvallen van enkele maanden geleden hebben duidelijk gemaakt dat het tot dan niet gemakkelijk was om een …

De krakerswet in voege sinds 16 november 2017

De tijdsgeest in aangelegenheden waar fouten begaan worden, is aan het evolueren, niet snel maar wel gestaag.

Nadat de wetgever …

Moet de patiënt ingelicht worden bij het begaan van een medische fout?

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.

Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, …

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Onregelmatigheden op fiscaal vlak zoals bij het invullen van de fiscale aangifte of bij het ontduiken van belastingen, kunnen …

Fiscale misdrijven:

1.In België samen met enkele andere landen (waaronder Frankrijk), maar bv. niet Nederland, geldt er een algemeen boerkaverbod.

Sinds enkele …

Arbeid op de werkplek met hoofddoek en andere religieuze symbolen

De erfbelasting, vroeger de successierechten, is een belasting op erfenissen. Deze materie is niet langer een federale bevoegdheid maar wordt …

De erfbelasting

1.Onder impuls van Europa zijn er een reeks van regels tot stand gekomen na de rampzalige gebeurtenissen in 2008 om …

Grotere transparantie voor de beleggers

1.Onze open ruimte wordt steeds kleiner, we wonen steeds dichter bij elkaar, steeds meer in appartementen, elke centimeter begint langzaam …

Buren

Met de invoering van de wet van 6 maart 2018 is duidelijk gekozen voor een (nog) strengere aanpak van de …

Verzwaring verkeerswetgeving

1. Een van de kerntaken van het beroep van architect betreft de onafhankelijkheid.

Vermits architecten instaan voor het algemeen belang …

De architect als aannemer/bouwpromotor

Een debet rekening-courant impliceert in principe dat een zaakvoerder een bepaalde geldsom (overeenstemmend met het bedrag van de rekening-courant) verschuldigd …

Fouten in jaarrekening en fiscus

1. De termijn om als derde (buur,  omwonende, belanghebbende organisatie, …) beroep aan te tekenen tegen een toegekende stedenbouwkundige vergunning …

De aanplakking van een stedenbouwkundige vergunning

Overmacht algemeen

Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die zich erop beroept, …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

1.In de eerste veronderstelling beschikt u dus over een notariële akte waarin de koop-verkoop voorwaarden werden opgenomen. Op basis van …

Actiemogelijkheden bij niet uitvoering van de overeenkomst

De onroerende voorheffing dient te worden betaald door de eigenaar, bezitter of de persoon met een ander zakelijk recht op …

Vrijstelling onroerende voorheffing

Probleemstelling: U bekomt de veroordeling van Uw mede-aandeelhouder(s) tot overname van Uw aandelenpakket (vordering tot uittreding), of U dient Uw …

Waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling

De gemeenten hebben een gemeentelijk reglement betreffende de belasting op leegstand van gebouwen die dient betaald te worden door de …

Leegstandsbelasting

1. Verdoken meerwinsten zijn verzwegen of verborgen winsten die door de fiscus worden vastgesteld. Deze winsten zijn niet begrepen in …

Verdoken meerwinsten

1.Een ganse reeks van bevoegdheden behoort sinds enkele jaren tot deze van de Europese Unie.

Dit betreft onder meer landbouw, …

Informatie op verpakkingen en het Europees Hof van Justitie

De verbeurdverklaring

In strafzaken kan de strafrechter bij misdaad of wanbedrijf overgaan tot bijzondere verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen, in sommige gevallen …

Verplichte verbeurdverklaring in strafzaken

Ik heb werken uitgevoerd in onderaanneming, maar vooraleer de hoofdaannemer mijn facturen heeft betaald wordt hij failliet verklaard. De boedel …

De aansprakelijkheid van de bestuurders van de NV en de BVBA in geval van faillissement

Verjaringstermijnen van fiscale schulden: een dagvaarding in faling schorst, noch stuit de verjaringstermijn van 5 jaar.

De invordering van directe …

Verjaring en fiscale schulden

A. Cybercriminaliteit is een zeer ruim begrip. Het omvat zowel misdaden waarbij de computer of een computer netwerk het doelwit …

De bestrijding van cybercrime

1.Vooral riolering en collectoren gaan gepaard met inname van grond welke dan ook vaak op privéterreinen dient plaats te vinden. …

Nutsmaatschappijen (bijvoorbeeld Aquafin) en erfdienstbaarheden openbaar nut

De zeer zware financiële lasten die bestaan bij een arbeidsovereenkomst (de sociale bijdragen voor werknemer en werkgever) hebben tot gevolg …

Echte zelfstandigen of schijnzelfstandigen?

1.Bij verkeersongevallen dient de politie soms beroep te doen op takeldiensten.

.De weg dient zo spoedig mogelijk vrij te worden …

Takelen en beslag bij ongevallen in opdracht van het parket.

1. Een reis boeken via Booking.com, kledij kopen via Zalando, niet alleen boeken maar nu ook praktisch alles kopen via …

Webshops en kopen via internet

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen …

Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

1. Planschade ontstaat doordat de overheid het gebruik van de grond een bepaalde bestemming oplegt. De grond wordt niet onteigend …

Planschadevergoeding

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.

Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, …

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Onregelmatigheden op fiscaal vlak zoals bij het invullen van de fiscale aangifte of bij het ontduiken van belastingen, kunnen …

Fiscale misdrijven:

1.In België samen met enkele andere landen (waaronder Frankrijk), maar bv. niet Nederland, geldt er een algemeen boerkaverbod.

Sinds enkele …

Arbeid op de werkplek met hoofddoek en andere religieuze symbolen

1.Iedere onderneming beschikt over een handelsnaam. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming deelneemt aan het economisch verkeer en …

Bescherming van de handelsnaam

1.Onder impuls van Europa zijn er een reeks van regels tot stand gekomen na de rampzalige gebeurtenissen in 2008 om …

Grotere transparantie voor de beleggers

Het insolventierecht werd grondig hervormd door de wet van 11.08.2017 (in werking getreden op 01.05.2018).

Eén van de markantste hernieuwingen …

Wet betalingsachterstand handelstransacties vs. Nieuwe insolventierecht

1. De Europese Commissie heeft zich als opdracht gesteld erover te waken dat er tussen ondernemingen geen afspraken zouden gemaakt …

Concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtspositie

1. Een van de kerntaken van het beroep van architect betreft de onafhankelijkheid.

Vermits architecten instaan voor het algemeen belang …

De architect als aannemer/bouwpromotor

Een debet rekening-courant impliceert in principe dat een zaakvoerder een bepaalde geldsom (overeenstemmend met het bedrag van de rekening-courant) verschuldigd …

Fouten in jaarrekening en fiscus

Aannemers en zelfstandige dienstverleners in het algemeen zijn voornamelijk bedreven in het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken ten behoeve van …

Het belang van tijdig factureren