DRPP
Klein maar zonder grenzen

Op grond van onze decennia lange juridische kennis en ervaring bieden wij bescherming aan de klant.

We zoeken naar een eenvoudige maar grondige oplossing voor een conflict, en zo mogelijk zonder tussenkomst van de Rechtbank.

Contact en raadplegingen

Gewone afspraak op het kantoor met een advocaat. Ga naar contact.

Voorafgaande mededeling van uw probleem via e-mail (eventueel met documenten) bevordert een snelle en accurate behandeling.

Contacteer ons

Online consultatie

We maken systematisch meer gebruik van e-mail, skype en zelf te volgen elektronische dossiers (in opbouw). Er wordt ook bijkomende informatie ter beschikking gesteld voor de “doe-het-zelvers”. Deze mogelijkheid heeft een kostenbeperkend effect.

Meer informatie

EERSTE ADVIES

Bescherming van het individu
Bescherming tegen problemen met de overheid
Eigendommen
Bescherming van het werk
Ongevallen
Bescherming intellectueel eigendom
Ondersteuning KMO en economisch leven

CASE STUDIES

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen ...

Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.

Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig ...

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

Met de invoering van de wet van 6 maart 2018 is duidelijk gekozen voor een (nog) strengere aanpak van de ...

Verzwaring verkeerswetgeving


1. De Europese Commissie heeft zich als opdracht gesteld erover te waken dat er tussen ondernemingen geen afspraken zouden gemaakt ...

Concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtspositie

1.Onze open ruimte wordt steeds kleiner, we wonen steeds dichter bij elkaar, steeds meer in appartementen, elke centimeter begint ...

Buren

1.Onder impuls van Europa zijn er een reeks van regels tot stand gekomen na de rampzalige gebeurtenissen in 2008 ...

Grotere transparantie voor de beleggers

1.Iedere onderneming beschikt over een handelsnaam. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming deelneemt aan het economisch verkeer ...

Bescherming van de handelsnaam

De erfbelasting, vroeger de successierechten, is een belasting op erfenissen. Deze materie is niet langer een federale bevoegdheid maar wordt ...

De erfbelasting

1.In België samen met enkele andere landen (waaronder Frankrijk), maar bv. niet Nederland, geldt er een algemeen boerkaverbod.

Sinds ...

Arbeid op de werkplek met hoofddoek en andere religieuze symbolen

1.Eerst en vooral is die behandeling verschillend wanneer het een koop betreft I) door een consument van een onderneming ...

Hoe worden verborgen gebreken bij koop behandeld?

Onregelmatigheden op fiscaal vlak zoals bij het invullen van de fiscale aangifte of bij het ontduiken van belastingen, kunnen aanleiding ...

Fiscale misdrijven:

De grote lijnen van de vernieuwingen werden weergegeven in het eerste artikel.

Sommige onderdelen worden hier verder belicht.

Het inbrengen ...

Nieuw erfrecht – deel 2

De tijdsgeest in aangelegenheden waar fouten begaan worden, is aan het evolueren, niet snel maar wel gestaag.

Nadat de wetgever ...

Moet de patiënt ingelicht worden bij het begaan van een medische fout?

1. Enkele ophefmakende voorvallen van enkele maanden geleden hebben duidelijk gemaakt dat het tot dan niet gemakkelijk was om een ...

De krakerswet in voege sinds 16 november 2017

1. Planschade ontstaat doordat de overheid het gebruik van de grond een bepaalde bestemming oplegt. De grond wordt niet onteigend ...

Planschadevergoeding


De begroting van het kostenplaatje van een rechtszaak is moeilijk op voorhand vast te leggen.

Niemand kan voorspellen welke partij ...

Wat kost een procedure?

In onze huidige multiculturele samenleving valt het al eens voor dat koppels opteren om in het buitenland te huwen.

Na ...

Internationale huwelijken

Voor wie een woning aankoopt is het interessant te weten welke fiscale gunstmaatregelen de overheid heeft voorzien, doch er mag ...

Fiscale gunstmaatregelen bij aankoop eerste en enige woning: vergeet de termijn niet!

Ik was ooit het onderwerp van een artikel dat online is verschenen en telkens mijn naam op internet gezocht wordt ...

Het recht op vergetelheid en kranten online


Vanaf 1 september 2018 treedt de wet in werking en kan u als erflater met een grotere autonomie over uw ...

Het nieuwe erfrecht


1. Een reis boeken via Booking.com, kledij kopen via Zalando, niet alleen boeken maar nu ook praktisch alles kopen ...

Webshops en kopen via internet

De zeer zware financiële lasten die bestaan bij een arbeidsovereenkomst (de sociale bijdragen voor werknemer en werkgever) hebben tot gevolg ...

Echte zelfstandigen of schijnzelfstandigen?


Vooral riolering en collectoren gaan gepaard met inname van grond welke dan ook vaak op privéterreinen dient plaats te vinden ...

Nutsmaatschappijen (bijvoorbeeld Aquafin) en erfdienstbaarheden openbaar nut

A. Cybercriminaliteit is een zeer ruim begrip. Het omvat zowel misdaden waarbij de computer of een computer netwerk het doelwit ...

De bestrijding van cybercrime

Een handgift is “een schenking van hand tot hand van een lichamelijk roerend goed of van een onlichamelijk roerend goed ...

Handgift

Ik heb werken uitgevoerd in onderaanneming, maar vooraleer de hoofdaannemer mijn facturen heeft betaald wordt hij failliet verklaard. De boedel ...

De aansprakelijkheid van de bestuurders van de NV en de BVBA in geval van faillissement

De verbeurdverklaring

In strafzaken kan de strafrechter bij misdaad of wanbedrijf overgaan tot bijzondere verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen, in sommige gevallen ...

Verplichte verbeurdverklaring in strafzaken

Een ganse reeks van bevoegdheden behoren sinds enkele jaren tot deze van de Europese Unie.

Dit betreft onder meer landbouw ...

Informatie op verpakkingen en het Europees Hof van Justitie

Om de huurders te beschermen inzake de kwaliteit van het huurpand heeft de Vlaamse Wetgever de Vlaamse Wooncode voorzien.

Deze ...

Bescherming leefkwaliteit huurders met belangrijke sancties

1. Bij toepassing van de Belgische wet van 15 mei 2006 worden vrij zware strafsancties voorzien voor een reeks van ...

Europese luchtvaart

Meer eenvoudige echtscheiding

De grootste verandering ingevoerd door de wet van 2007 is dat er nog slechts twee gronden tot ...

Echtscheidingsprocedure


I) VOOR DE KINDEREN:

1. Hiervoor wordt verwezen naar het afzonderlijk artikel dat hiervoor werd opgemaakt ( de wet van 19 ...

Alimentatiegelden tussen partners

1. Verdoken meerwinsten zijn verzwegen of verborgen winsten die door de fiscus worden vastgesteld. Deze winsten zijn niet begrepen in ...

Verdoken meerwinsten

De gemeenten hebben een gemeentelijk reglement betreffende de belasting op leegstand van gebouwen die dient betaald te worden door de ...

Leegstandsbelasting

Probleemstelling: U bekomt de veroordeling van Uw mede-aandeelhouder(s) tot overname van Uw aandelenpakket (vordering tot uittreding), of U dient ...

Waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling

De onroerende voorheffing dient te worden betaald door de eigenaar, bezitter of de persoon met een ander zakelijk recht op ...

Vrijstelling onroerende voorheffing


Stel u ging over tot verkoop van uw woning. De akte werd verleden voor de notaris en koopsom was verschuldigd ...
Actiemogelijkheden bij niet uitvoering van de overeenkomst

Een ouderlijke boedelverdeling, ook wel ascendentenverdeling genoemd, is een akte onder de levenden of bij testament waarmee de ascendenten hun ...

De benadeling bij ouderlijke boedelverdeling

Overmacht algemeen 

Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die zich erop beroept ...

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht


Het is mogelijk dat op een gegeven ogenblik aandelen in onverdeeldheid/mede-eigendom toebehoren aan twee of meer personen. Dergelijke onverdeeldheid ...
Eén aandeel, twee rechthebbenden?

1. De termijn om als derde (buur,  omwonende, belanghebbende organisatie, …) beroep aan te tekenen tegen een toegekende stedenbouwkundige vergunning ...

De aanplakking van een stedenbouwkundige vergunning