hero
DRPP
Klein maar zonder grenzen
Jonas_Van_Den_Noortgaten_1
Jonas VAN DEN NOORTGATE
Jonas VAN DEN NOORTGATE

Advocaat aan de Balie te Dendermonde sinds oktober 2013. Nederlands, Engels en Frans. (voor meer uitleg klik op beeld)

Profiel bekijken >

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.

Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, rekening houdend met de erop rustende auteursrechten en dus met toestemming van de auteursrechthebbende, op het internet zijn gebracht of niet.

Bovendien kan dit materiaal niet zomaar worden overgenomen op de eigen website, zonder daarbij zelf een inbreuk te plegen op het auteursrecht. Door dit over te nemen wordt immers een nieuwe mededeling aan het publiek gedaan en waarvoor opnieuw toestemming nodig is van de auteursrechthebbende.

2. Teneinde de problematiek van auteursrecht te omzeilen wordt soms gebruik gemaakt van de techniek van “linken” door het plaatsen van een link naar bepaald beeld- en/of videomateriaal.

Het plaatsen van een hyperlink kan immers aanzien worden als de loutere verwijzing naar een locatie waar het werk in kwestie kan geraadpleegd worden en dus geen kopie van het beschermde werk zelf.

Dit kan ver gaan. Zo kan ook embedded linking toegelaten zijn, waarbij bepaald materiaal in uw website geplaatst wordt via een link en het materiaal dus op uw website geraadpleegd kan worden, doch zonder dat het van locatie zou veranderen en dus nog steeds op de originele server aanwezig is.

3. Recent heeft het Hof van Justitie met betrekking tot het linken van en naar materiaal op het internet echter een duidelijk standpunt ingenomen.

Initieel was het Hof van oordeel dat wanneer gelinkt wordt naar content die openbaar is op het internet, er dan geen probleem is. In dat geval kan er worden van uitgegaan dat de houders van het auteursrecht hebben ingestemd met de publicatie van dat werk op een website die vrij beschikbaar is en zij het algemene internetpubliek als publiek beschouwden (HVJ 21.10.2014 C-348/13- Bestwater International en 13.02.2014, C-466/12 Svensson).

Anders is het natuurlijk wanneer kan aangetoond worden dat de plaatser van de link wist dat het om auteursrechtelijk beschermd materiaal ging dat illegaal op het internet werd geplaatst.

Gezien echter niet steeds duidelijk is of de auteursrechthebbende inderdaad zijn toestemming heeft verleend met de publicatie van een bepaald werk op het internet heeft het Hof van Justitie relatief recent op 08.09.2016 zijn standpunt genuanceerd in het arrest C-160/15, GS media BV v. Sanoma Media Netherlands BV.

Inderdaad is het voor particulieren niet altijd gemakkelijk om te weten of de link naar een bepaalde website toegang geeft tot werken die worden beschermd, en de houders van auteursrecht toestemming hebben gegeven voor publicatie daarvan op internet.

Er werd door het Hof van Justitie bijkomend de nadruk gelegd op de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van de plaatser van de link.

Het Hof van Justitie heeft daarom geoordeeld dat een hyperlink naar een werk dat vrij beschikbaar is op een andere website, en wanneer de plaatser van de link met zijn link geen winstoogmerk heeft, aangenomen kan worden dat de plaatser van de link niet weet en niet kan weten dat een werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende op het internet was gepubliceerd.

Een particulier die een link plaatst en daarmee geen winstoogmerk tot doel heeft kan niet weten dat het materiaal waarnaar hij linkt al dan niet illegaal is, aldus het Hof.

Heeft de plaatser van de link daarentegen wel een winstoogmerk, wordt hij geacht de nodige onderzoeken te hebben gedaan teneinde na te gaan of het betrokken werk waar naar gelinkt wordt niet illegaal is gepubliceerd. Voor deze personen wordt vermoed dat het plaatsen van die link heeft plaatsgevonden met volledige kennis van beschermde aard van dat werk en zal er mogelijks sprake kunnen zijn van een auteursrechtelijke inbreuk.

4. Volledigheidshalve kan nog worden benadrukt dat, wanneer gelinkt wordt naar content van een website die niet vrij toegankelijk is, en die anders enkel raadpleegbaar was mits het naleven van een bepaalde toegangsvereiste, eveneens aangenomen wordt dat de auteursrechthebbende niet de intentie had om zijn werk beschikbaar te stellen voor het volledige internetpubliek.

Een link naar dergelijk materiaal zal tevens een auteursrechtelijk relevante handeling zijn.

5. Het is aan te raden steeds zeer voorzichtig te werk te gaan en bij twijfel voorafgaand raad te vragen aan een advocaat. Wij staan hiertoe steeds tot uw dienst.

JVDN - 16/11/2018