hero
DRPP
Klein maar zonder grenzen

Financiële voorwaarden

Artikel één:

Elk dossier wordt in de regel behandeld door advocaat De Rouck in samenwerking met een medewerker ( aangeduid als dossierbeheerder ) voor de zaken vallend onder zijn voorkeursmaterie. De prestaties van de advocaat De Rouck worden in regel gefactureerd aan een uurtarief van € 105 (excl. BTW)/u voor dergelijke dossiers.

Voor dossiers waarvoor gewenst zou worden dat enkel advocaat De Rouck zou tussenkomen wordt een tarief van  €120 ( excl.BTW)/u aangerekend.

Al deze tarieven worden verminderd voor de tussenkomsten van een jonge advocaat met minder dan 3 jaar anciënniteit aan een tarief schommelend tussen € 65 en € 80, afhankelijk van diens anciënniteit en specialisatie, en vanaf 3 jaar anciënniteit schommelend tussen € 75 en € 90 (excl. BTW)/u in functie van diens ancienniteit en specialiteit.

Bijzondere afspraken kunnen tevens gemaakt worden wanneer het kantoor verscheidene zaken van dezelfde cliënt kan behandelen.

Administratieve verwerkingen door het secretariaat vanaf 5 min. , met uitzondering van tekstverwerking ( tarief per pagina )worden aangerekend aan een vergoeding  € 35/u ( excl. BTW ), 

Artikel twee:

In gespecialiseerde materies, en uitsluitend voor die prestaties die bijzondere kennis vereisen, wordt deze tarieven verhoogd met € 20 /u.

Wanneer de aangelegenheid bijkomend bijzonder complex is, en uitsluitend voor de prestaties die hierop betrekking hebben en wanneer die tot een snelle oplossing leiden, kan het tarief met € 40/u opgetrokken worden.

Het tarief van kan vermenigvuldigd worden met een coëfficient van 1,3 voor de prestaties die de cliënt/opdrachtgever dringend verzoekt, of die om imperatieve redenen (zitting, verjaring, verbeuren van rechten, ...) onmiddellijk moeten behandeld worden, en die effectief bij prioriteit (en dus op dezelfde dag of uiterlijk s'anderendaags) uitgevoerd worden.

Welke prestaties als gespecialiseerd of bijzonder complex kunnen aanzien worden, kan worden gepreciseerd en afgesproken bij het opstarten van de zaak. 

Indien er geen afspraak gemaakt wordt, hebben deze aangepaste tarieven enkel maar betrekking tot de prestaties die deze verhoogde kennis en vaardigheden vereisen, en als dusdanig aanzien worden binnen de Belgische advocatuur. 

Wanneer een zaak behandeld wordt in graad van beroep, wordt het verhoogd tarief dat te maken heeft met specialiteit of complexiteit, enkel toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe argumenten of middelen.

De erelonen kunnen vermenigvuldigd worden met een factor 1,2 of 0,8 bij een respectievelijk succesvol of negatief resultaat van de zaak. Wat succesvol of negatief is kan bij het aanvatten van de zaak afgesproken worden.

Bij afwezigheid aan regeling gelden de regels toepasselijk binnen de Belgische advocatuur.

Artikel drie:

Bij de eerste consultatie op het kantoor wordt een provisie verzocht van 150 € (BTW inclusief) en effectief aangerekend wanneer een zaak grondig besproken wordt of aanleiding geeft tot inhoudelijk advies.

Bij het verderzetten van de zaak, geldt deze als voorschot, welke aangerekend wordt volgens de hogervermelde tarieven.

Artikel vier:

Bij on line consultatie, volgt in eerste instantie een antwoord wat mogelijk is, en wordt hierop de kostprijs of minstens het tarief voor de prestatie medegedeeld.

Bij dringende behandeling en betaling van het voorschot ontvangt U een richtinggevend antwoord binnen de 48 uur na ontvangst van de betaling. U gelieve wel alle dienstige documenten te uploaden ( of te versturen via mail of post ), daar een waardevol antwoord er afhankelijk van is. 

Er wordt in het algemeen ten zeerste aangeraden zo veel mogelijk informatie en stukken, liefst chronologisch geordend, op voorhand over te maken via mail of post.

Bij het starten van een procedure, onderhandelingen of elk ander lopend proces is het zeer moeilijk om de kostprijs van de totale  dienstverlening op voorhand te begroten, daar de omvang ervan ook bepaald wordt door derden. 

Wel kan een dossier (zeer) grondig of (zeer) kernachtig behandeld worden naar de wens van de client (op voorhand af te spreken), en kunnen budget afspraken gemaakt worden.

Artikel vijf:

Er zijn twee soorten van dossiers, de online-dossiers voor advisering, en de klassieke dossiers (op papier en electronisch).

Bij eenmalig advies geldt geen openingskost.

Kosten en uitgaven worden afzonderlijk gefactureerd als volgt:

 • Openingskost: € 40
 • Tekstverwerking via secretariaat: € 10 euro/blz
 • Aangetekende zending:  +  €  10
 • Kopie/print zw-w: €  0,50
 • Scan zw-w:  € 1,25
 • Kopie/scan/print kleur:   €  1,50
 • Boekhouding:  € 2,25/verrichting
 • In-en uitkomende e-mail/fax:  € 1,25
 • Telefoon: € 2,50/eenheid
 • Telefoon internationaal, uitgaand: € 10 per 15 min.
 • Verplaatsingsonkosten (per kilometer): € 0,50
 • Afsluiten en archiveringskosten:  € 40
 • De gerechtskosten ( zoals griffierechten) worden gefactureerd aan de kostprijs.

Artikel zes :

Periodiek en in functie van de intensiteit van de prestaties ( zeer veel één maand, veel prestaties driemaandelijks, wachtperiodes minstens jaarlijks)  uitnodigingen tot betaling (provisies) verstuurd. 

De afrekeningen bevatten alle omschrijvingen van de prestaties en het aangerekende uurtarief. Tussentijdse afrekeningen worden per aanleg bij een procedure bezorgd. De cliënt kan ten alle tijde om een tussentijdse afrekening verzoeken.

Bij beëindiging van prestaties per aanleg wordt tevens een factuur overgemaakt met gedetailleerd overzicht van de samenstelling van prestaties en kosten.

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van een maand. Bij niet betaling binnen die termijn lopen van rechtswege intresten (naar rato van de wettelijke intresten conform de wet van 2 augustus 2002 betrefffende de betalingsachterstand bij handelstransacties). 

Bij laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een min van € 500.

In geval van laattijdige betaling, houdt de advocaat zich het recht voor diens prestaties op te schorten. De opdrachtgever wordt hierover dan verwittigd. Vanaf deze verwittiging kan het opschorten van de prestaties kan niet leiden tot enige verantwoordelijkheid.